Vilka personuppgifter behandlar vi

För dig som är kund till SafeSack Scandinavia AB

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

 • Namn och ID nr. (Organisationsnummer för företagskunder. Personnummer vid privata köp)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post till kontaktpersoner
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp
 • Uppgifter om dina artiklar
 • Ditt eventuella lagersaldo hos oss.
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av
 • Löpande kontaktinformation
För dig som är leverantör till SafeSack Scandinavia AB

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av leverantör är:

 • Namn
 • Telefonnummer och e-post till kontaktpersoner
 • Löpande kontaktinformation
För Dig vi har kontakt med under hänvisning till intresseavvägning (ex. marknadsföring)
 • Namn (Vid företagskunder företagsnamn och adress)
 • Telefonnummer och e-post till kontaktpersoner
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av
 • Löpande kontaktinformation
Varför behandlar vi uppgifter om dig?

SafeSack Scandinavia AB behandlar dina kund och personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi uppgifterna i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende utvalda varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden per e-post och telefon
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster och produkter
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

SafeSack Scandinavia baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden genom förenklad administration och tillgång till orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om våra kunder, såsom inköp, interaktion med SafeSack Scandinavia AB samt intresse av våra erbjudanden och produkter. Detta för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla våra kunder relevanta erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på produktkategori. SafeSack Scandinavia AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan SafeSack Scandinavia AB ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns behov att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy. SafeSack Scandinavia AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller bevaka SafeSack Scandinavia AB rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Utöver lagstadgad tid, sparar SafeSack Scandinavia personuppgifter i högst 24 månader efter personen senast interagerat med SafeSack Scandinavia AB.

 

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

SafeSack Scandinavia AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till egna koncernbolag, andra leverantörer (t.ex. fraktbolag) och myndigheter.

 

Dina rättigheter

SafeSack ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. SafeSack kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Har vi registrerade uppgifter om dig, kan Du alltid begära utdrag av dina personuppgifter från våra register.