SafeSack Scandinavia AB - yleiset toimitusehdot

Päivitetty 28.9.2020

Soveltuvuus

Nämä yleiset toimitusehdot ovat voimassa, jollei toisin sovita. Toimitusehtoihin tehtyjä poikkeamia ei hyväksytä, jollei niistä ole sovittu kirjallisesti. Kirjallinen sopiminen voi tarkoittaa myös sopimista sähköisessä muodossa.

Jos näiden yleisten toimitusehtojen kieliversiot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti ruotsinkielistä versiota.

Tarjouksen voimassaolo

Toimittajan tarjoukset eivät ole sitovia. Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun toimittaja lähettää kirjallisen tilausvahvistuksen.

Tilaukset

Tilauksen peruuttaminen tai muuttaminen ainoastaan toimittajan kirjallisella suostumuksella.

Toimitusaika

a)
Toimituksen katsotaan tapahtuneen aikataulun mukaisesti, jos tavarat on lähetetty toimittajan varastolta, ilmoitettu valmiiksi toimitukseen tai ilmoitettu valmiiksi tarkastukseen toimitusajan sisällä.
Jos asiakas ei täytä velvoitteitaan ajoissa tai asiakkaan suoritus myöhästyy, toimittajalla on oikeus pidentää toimitusaikaa sen mukaisesti, jollei toimittaja päätä käyttää oikeuttaan peruuttaa sopimuksen.

b)
Jos toimitus viivästyy, asiakkaalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta ainoastaan, mikäli vahingonkorvauksesta on sovittu erikseen kirjallisesti.

c)
Jos toimitus estyy, vaikeutuu tai viivästyy ylivoimaisen esteen takia, toimittaja luopuu kaikista velvollisuuksistaan ja varaa oikeuden peruuttaa sopimuksen joko kokonaan tai osittain tai siirtää toimitusaikaa myöhemmäksi.
Ylivoimainen este tarkoittaa esimerkiksi seuraavia tilanteita: työriidat, palvelukseen kutsuminen ja muut työvoiman hankkimiseen liittyvät esteet, sota, kauppasulku, saarto, poliittiset levottomuudet, pandemiat, valtion puuttuminen, kuten takavarikointi, vienti- ja tuontikiellot tai lupahakemusten hylkääminen, tulipalo, vesipula, tulva ja muut luonnonkatastrofit, konevaurio tai muu tuotannon keskeytys, kulkuvälineiden keskeytys, liikenteen keskeytys esimerkiksi raitioteillä tai satamissa, laivojen tai muiden kulkuvälineiden viivästys, tuotannolliset hylkäykset, joita ei voi kohtuudella ennakoida, puolivalmiiden tuotteiden tai raaka-aineiden toimituksen estyminen, viallisuus tai viivästyminen, yms. tai mitkä tahansa muut olosuhteet, jotka ovat toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka vaikuttavat toimittajan mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoitteitaan.

d)
Jos asiakas laiminlyö tavaroiden vastaanoton sovittuna päivänä, asiakas on velvoitettu maksamaan jokaisen toimitukseen liittyvän suorituksen ikään kuin tavarat olisi toimitettu.

Säilytys

Toimittaja voi sovittaessa säilyttää tavaroita varastossa enintään 12 kuukauden ajan. Osapuolten sopima säilytysaika löytyy tilausvahvistuksesta.

Myyjä varaa oikeuden lähettää tavarat suoraan ostajalle ja periä ostajalta maksu tavaroiden lähetyksestä, kun varastoinnin määräaika ylittyy tavaroiden
ollessa edelleen varastolla.

 

Maksu

a)
Asiakas maksaa toimitetuista tavaroista toimituksen mukaisesti. Maksutavoista ja -ajoista on sovittu osapuolten välisellä sopimuksella. Ellei toisin ole sovittu, lasku tulee maksaa 30 päivän aikana laskun päiväyksestä.

b)

Jos ennen toimitusta ilmenee seikkoja, joiden perusteella voidaan kohtuullisesti olettaa, ettei asiakas pysty täyttämään maksuvelvoitettaan, toimittajalla on oikeus pyytää takuuta maksuvelvoitteiden asianmukaisesta ja täsmällisestä suorittamisesta tai ennakkomaksua.

Jos asiakas ei tarjoa takuuta maksusta tai ennakkomaksua tai toimittaja ei hyväksy niitä, toimittajalla on oikeus peruuttaa sopimus.

Toimitetut tavarat ovat toimittajan omaisuutta, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan. Hyväksyntää tai muuta suoritusta ei katsota maksuksi ennen kuin koko summa on lunastettu.

c)
Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, toimittajalla on lupa periä Riksbankin (Ruotsin valtionpankin) korkotason lisäksi kahdeksan prosentin viivästyskorko.

d)
Ostaja on vastuussa toimittajalle saatavien perinnästä aiheutuvista kuluista..

Incoterms

Ellei toisin sovita, vastuu tavaroista siirtyy ostajalle sovitun Incoterm-toimituslausekkeen mukaisesti. Lauseke löytyy tilausvahvistuksesta.

Toimitusmäärä

Toimittaja varaa oikeuden poiketa sovitusta toimitusmäärästä korkeintaan 10 % suuntaan tai toiseen.

Hinnat

Vahvistetut hinnat voivat vaihdella vaihtokurssien, raaka-ainehintojen, verojen ja julkisten maksujen perusteella. Jos vaihtokursseihin, raaka-ainehintoihin, veroihin ja julkisiin maksuihin tulee muutoksia tarjouksen tekemisen tai sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, toimittajalla on oikeus tarkistaa hintaa sen mukaisesti toimitushetkellä.

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaaleista veloitetaan vakiokäytäntöjen ja hankintahinnan mukaisesti.

Vakuutus

Toimittaja hankkii vakuutuksen asiakkaan puolesta ainoastaan, jos siitä on erikseen sovittu.

Virhevastuu

Jos toimitetut tuotteet osoittautuvat virheellisiksi ja virhe on toimittajan vastuulla, toimittajan on kohtuullisen ajan sisällä vedettävä tuotteet takaisin, korvattava niiden hinta, korjattava tuotteet tai muokattava niitä veloituksetta, edellyttäen että asiakas ilmoittaa toimittajalle viasta kirjallisesti 20 päivän sisällä kuormakirjan kuittauksesta. Jos asiakas lähettää valituksen, valituksen tulee sisältää asiakkaan vaatimukset ja perustelut. Muutoin valitusta ei hyväksytä ja asiakas menettää oikeutensa jatkotoimiin.

Toimittaja ei ole velvoitettu korvaamaan asiakkaalle virheestä aiheutunutta suoraa tai epäsuoraa vahinkoa.

 

Riita-asiat

Jos sopimuksesta, sopimuksen perusteella solmittavista muista sopimuksista, niihin liittyvistä suorituksista tai näistä toimitusehdoista syntyy kiistaa tuottajan ja ostajan välillä ja kiistaa ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, kiista siirtyy välimiesmenettelyyn yhden välimiehen ratkaistavaksi Ruotsin sovellettavan välimieslainsäädännön mukaisesti. Välimiesmenettely käydään Helsingborgissa, Ruotsissa.

Yllä mainitusta poiketen toimivaltainen ruotsalainen yleinen tuomioistuin voi ryhtyä oikeustoimiin periäkseen erääntyneet saatavat.

 

Arvonlisävero

Sovittuun ostohintaan ei sisälly arvonlisäveroa, ellei asiasta sovita kirjallisesti erikseen. Jos perittävä summa on viranomaisten päätöksen tai korkeamman veron takia suurempi kuin laskutettu summa, toimittajalla on oikeus lähettää uusi lasku.