SafeSack Scandinavia AB - Allmänna Leveransvillkor

Uppdaterat 2020-08-27
Tillämplighet

Dessa allmänna leveransvillkor skall tillämpas i den mån inget annat har avtalats. Avvikelser från dessa allmänna leveransvillkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Skriftligt kan även innebära i elektronisk form.

I händelse av tvist mellan olika språkversioner av dessa allmänna leveransvillkor ska den svenska versionen ha företräde.

Anbudets giltighet

Alla anbud lämnas av leverantören utan förbindelse. Bindande avtal om leverans uppkommer först sedan skriftlig orderbekräftelse har lämnats av leverantören.

Beställning

Annullering eller ändring av en beställning är endast möjlig med leverantörens skriftliga medgivande.

Leveranstid

a)
Leverans anses ha skett i tid, om godset inom leveranstiden antingen avsänts från leverantören, anmälts färdigt för avsändning eller besiktning.
Om beställaren ej i tid uppfyllt åliggande förpliktelser eller på annat satt fördröjt arbetets utförande, är leverantören berättigad att förlänga leveranstiden med en av omständigheterna betingad frist, såvida leverantören icke föredrar att begagna sin rätt att häva avtalet.

b)
Försenad leverans berättigar beställaren till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse härom träffats.

c)
Skulle till följd av force majeure leveransens fullföljande hindras, försvåras eller försenas, fritager sig leverantören från allt ansvar och förbehåller sig att efter eget val helt eller delvis annullera avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden.
Såsom force majeure anses bl.a. arbetskonflikter, militärkallelser och varje annan svårighet att erhålla arbetskraft, krig, blockad, avspärrning, politiska oroligheter, pandemier, statsingripanden av olika slag såsom beslag, export- och importförbud, även som vägrade licenser från olika myndigheters sida, eldsvåda, vattenbrist, vattenflöde och andra naturhändelser, maskinskada eller andra rubbningar i tillverkningen, brist på transportmedel eller trafikrubbningar vid järnvägar hamnar eller andra trafikinstitutioner, försenade fartyg eller andra transportmedel, kassationer under tillverkningen som icke skäligen kunnat förutses, utebliven, felaktig eller försenad leverans av delar halvfabrikat, råmaterial, kraft m.m. eller andra förhållanden, likgiltigt av vilken art, som ligger utom leverantörens kontroll och som påverkar möjligheter att fullgöra sina leveransförpliktelser

d)

Om beställaren underlåter att mottaga leveransfärdigt gods på fastställd dag, är han oaktat skyldig erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om godset i fråga hade levererats.

 

Lagerhållning

Leverantören åtar sig att tillhandahålla lagring av beställarens gods, om så överenskommet, under en tidsperiod på upp till 12 månader. Lagringstiden som parterna har kommit överens om återfinns i orderbekräftelsen.

Leverantören förbehåller sig rätten att skicka godset till beställaren och fakturera beställaren för kostnaderna för detta, för den händelse att den överenskomna tidsperioden för lagerhållning överskrids.

Betalning

a)
Levererad vara skall betalas av beställaren i den mån leverans sker. Betalning skall erläggas på sätt och tid som angivits i överenskommelsen mellan parterna. Saknas bestämmelse härom, skall betalning erläggas inom 30 dagar från fakturadagen.

b)

Uppkommer före leverans skälig anledning till antagande, att beställaren ej kommer kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, har leverantören rätt att begära att säkerhet ställs eller att förskottsbetalning erläggs.

Ställs ej säkerhet eller erläggs ej förskottsbetalning, som kan godkännas av leverantören, äger denne rätt att häva avtalet.

Levererat gods förblir i leverantörens egendom tills dess att full betalning erlagts. Accept eller annan förbindelse anses ej som betalning förrän hel inlösen skett.

c)
Vid betalning efter förfallodagen är leverantören berättigad till dröjsmålsränta med 8% utöver Sveriges Riksbank gällande diskonto.

d)
Beställaren står för leverantörens eventuella kostnader vid indrivning av förfallen fordran.

Ansvar

Om inte annat överenskommits, övergår ansvaret för varorna till beställaren enligt avtalad Incoterm som återfinns i orderbekräftelsen.

Leveranskvantitet

Leverantören förbehåller sig rätt till över- eller underleverans med högst 10% av den avtalade kvantiteten.

Priser

Bekräftade priser gäller med reservation för valutaförändringar, råvaruprisförändringar, skatteförändringar och förändring av offentliga avgifter. Om förändring av valutakurser, råmaterialpriser, skatter och offentliga avgifter inträffar efter datum för offert eller träffat avtal äger leverantören rätt att vid leverans justera priset i förhållande härtill.

Emballage

Emballage utöver standard debiteras till självkostnadspris.

Försäkring

Leverantören ombesörjer försäkringar för beställarens räkning endast om detta särskilt överenskommits.

Reklamation

Skulle levererat gods visa sig behäftat med fel, för vilket leverantören är ansvarig, är denne skyldig att inom en med hänsyn till omständigheterna skälig tid i sitt val kostnadsfritt återtaga, ersätta, reparera eller omarbeta den reklamerade varan, förutsatt att beställaren inom 20 dagar från kvitterad mottagningsavi underrättar leverantören skriftligt om felet. Vid reklamation ska beställaren framställa sina eventuella yrkanden och ange grunden för dessa. I annat fall blir reklamationen inte giltig och beställaren förlorar all rätt till talan.

Leverantören har härutöver ingen skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd för de direkta eller indirekta förluster som kan uppstå för beställaren.

 

Tvist

Tvist i anledningen av det mellan parterna rådande avtalsförhållandet eller därur härflytande rättsförhållande och som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, får inte dras under domstolsprövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande av en skiljeman enligt gällande svensk lag om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Helsingborg, Sverige.

Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig svensk allmän domstol väcka talan för indrivning av förfallen fordran.

 

Mervärdesskatt

Den överenskomna köpeskillingen innefattar ej mervärdesskatt, såvida detta ej skriftligen överenskommits. Därest på grund av myndighets beslut eller eljest högre skatt skall utgå än den debiterade, äger leverantören rätt till efterdebitering.