SafeSack Scandinavia AB - Miljöpolicy

Att eftersträva ett naturligt miljömedvetet val bland våra medarbetare och sambarbetspartners är viktigt för oss. Nedan punkter är en del av de miljöval vi står inför varje dag.

  • Miljötänkande ska genomsyra hela vår verksamhet.
  • Våra medarbetare skall regelbundet utbildas. Alla i organisationen skall med ansvar och befogenhet ständigt jobba för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
  • Att kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer. På så vis skall det vara naturligt i vårt tänk vid val av samarbetsparters.
  • Tillsammans med våra kunder jobbar vi med att hitta optimala och effektiva förpackningslösningar, där vi fokuserar på att minimerar vår påverkan på miljön.
  • Vi återvinner och källsorterar allt eget avfall inom verksamheten.
  • Vi investerar i solenergi i verksamheten
  • Att ständigt jobba med att minska företagets energiförbrukning.
  • SafeSack och våra underleverantörer skall följa gällande nationella miljölagstiftningar, med fokus på att överträffa dessa.
  • Vår strävan är att använda så mycket återvunnet material som är möjligt.
Miljödeklaration våra produkter:
Storsäckar

Materialslag:

Alla våra storsäckar är tillverkade av polypropylen (PP)

Miljöfakta:

Polypropylen är neutral mot grundvatten vid deponering och förbränner utan att alstra några giftgaser. Vid förbränning, t.ex. i kommunala värmeverk, uppstår det enbart koldioxid och vatten samtidigt som energivärdet av 1 kg polyetylenplast är högre än 1 liter eldningsolja.

Återvinning:

Polypropylenen är återvinningsbar. Det finns väl utbyggda återvinningssystem för polypropylen produkter i hela Europa samtidigt som polypropylengenerat har en stor marknad.

PE Emballage

Materialslag:

Polyeten (PE)

Miljöfakta:

Polyetenär neutral mot grundvatten vid deponering och förbränner utan att alstra några giftgaser.Vid förbränning, t.ex. i kommunala värmeverk, uppstår det enbart koldioxid och vatten samtidigt som energivärdet av 1 kg polyetenplastär högre än 1liter eldningsolja.

Återvinning:

Polyetenär återvinningsbar. Det finns väl utbyggda återvinningssystem för polyetenprodukter ihela Europa samtidigt som polyetenregenerat har en stor marknad.