Hantering av storsäckar

Förvaring av tomma säckar

Tomma säckar och dess eventuella innersäckar skall förvaras under tak i rena utrymmen på sådant sätt att skador, direkt exponering av solljus eller extrema klimat undviks.

Fyllning av säck

Storsäckar skall fyllas på sådant sätt att botten av säcken vilar på fast grund eller pall. Toppen av säcken skall stödas av lyftanordning.

Om säcken är utrustad med tömningsrör, skall kontroll göras att tömningen är stängd och sammanknuten innan fyllning påbörjas.

Fyllda säckar

När säcken är fylld, skall förhållandet mellan höjd och bredd/diameter ej överstiga 2:1
Säckens stabilitet kan avsevärt förbättras genom vibration under eller efter fyllning.

Lyft av säckar

När en storsäck skall lyftas med truck, är det viktigt att truckgafflarna har korrekt avstånd. Samtliga lyftöglor skall vara helt vertikala vid lyft så inga sidobelasningar orsakas på väven.
Kontrollera att inga lyftöglor är tvistade vid lyft. Truckgafflarna skall vara rundade och ha skydd som ej skaver på väven.
Lyft och sänkning skall ske mjukt.

Förflyttning av säckar med Truck

Trucken skall vara anpassad för hantering av storsäck och dess fyllnadsvikt. När trucken körs med hängande last finns risk för instabilitet. Se därför till att ha säcken nära lyftmasten och med så lågt lyft som möjligt. Tilta truckmasten något bakåt för att undvika att säcken kasar av vid inbromsning. Se till att säcken ej kommer i kontakt med truckhjulen då detta kan skada säcken allvarligt. Lyft säcken i sådan höjd att den ej påverkar sikten för truckföraren. Storsäcken får ej dras av trucken. Trucken skall stannas helt innan lyft eller sänkning av säcken får ske.

Lyft med kran

Krokar eller andra fästen som används vid lyft med kran skall vara rundade och ha skydd så skador undviks på säckens lyftöglor. Vi rekommenderar att säkerhetskrokar används för att förhindra att lyftöglor glider av krokarna. Krokarna skall ha korrekt dimension så lyftöglorna ej pressas ihop vid lyft.

Säckens lyftöglor skall vara helt vertikala vid lyft. De får ej tvistas eller knytas.

Räta upp en storsäck som vält.

När en storsäck vält skall den rätas upp genom att använda ett rep som träs i en loop genom samtliga lyftöglor. Se till att använda samtliga lyftöglor då det annars finns stor risk att lyftöglor förstörs.

Tömning av storsäck.

Normalt töms en säck genom att innehållet faller ut från säckens botten. En säck kan i vissa fall också tömmas genom en suganordning kopplad till säckens tömningsrör. För att kontrollera utflödet vid tömning kan man reglera det genom att begränsa öppningen på tömningsröret. Genom att sänka säcken mot mark kan flödet stoppas.

Storsäckar med plan botten töms genom ett snitt i väven. För att stoppa utflödet kan säcken sänkas mot mark.

Vid tömning får under inga omständigheter någon person vistas under säcken.

Säckens tömningsrör bör ej öppnas innan det försäkrats att support finns även om en lyftögla skulle brista.

Stapling av fyllda säckar.

När man staplar två eller fler säckar skall stabilitet alltid beaktas. Om möjligt skall stapling ske med stöd av minst 2 väggar, helst 3, för att uppnå största möjliga stabilitet. Generellt, ju fler säckar i höjd dess fler väggar behövs som support.

När inga väggar finns, skall pyramid stapling användas.

Säckar får ej tryckas på plats i en stapel då det kan orsaka allvarliga skador på säckarna.

Förvaring av fyllda säckar.

Vid förvaring av storsäckar utomhus är det viktigt att skydda säckarna mot solljus och regn med en heltäckande persenning. Persenningen skall vara UV skyddad och vattentät.

Se till att säckarna alltid står på torrt underlag.

Farligt gods.

UN märkta säckar kräver speciell hantering och beaktande. För regler kring detta skall man alltid rådfråga sin säckleverantör.

Gods med explosionsrisk.

säckar som fylls med explosionsfarligt gods kräver speciella egenskaper (ex. antistatbehandlad). Fråga oss om råd kring vilka rekommendationer som gäller.

Kontrollera alltid!

 • Observera alltid hanteringsinstruktionerna på säcketiketten.
 • Kontrollera att eventuellt tömningsrör är stängt innan fyllning
 • Se till att den fyllda säcken är stabil
 • Kontrollera att fyllningsröret är stängt efter fyllning
 • Använd skyddsmask vid fyllning av material som orsakar damm
 • Försäkra att lyftanordningen klarar säckens totalvikt
 • Se till att truckgafflar ej har skarpa kanter och är försedda med skydd
 • Avståndet mellan truckgafflar är korrekt inställda
 • Vid lyft med kran, se till att krokar har korrekta dimensioner och har rundade kanter.
 • Beakta eventuella konsekvenser vid förekomst av statisk elektricitet
 • Skydda alltid säckar från vatten och långvarig exponering av solljus.
 • Kontrollera att säckarna är korrekt säkrade vid transport
 • Sortera förbrukade säckar enligt gällande miljökrav

Undvik!

 • Överskrid ALDRIG säckens viktmärkning.
 • Fyll ej säcken ojämnt
 • Undvik snabba start & stopp vid förflyttning av säck
 • Utsätt inte säcken för ryckiga lyft eller stopp
 • Se till att ingen vistas under en hängande storsäck.
 • Del av fylld storsäck får inte vara placerad utanför pall eller lastflak
 • En truckmast får aldrig vara tiltad framåt med hängande storsäck.
 • Truckgafflarna får aldrig avlägsnas innan en säck är helt tömd.
 • Stapla aldrig storsäckar om det finns risk för instabilitet